Disclaimer

Leveringsvoorwaarden Comfort Trappen

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden. Mocht deze leveringsvoorwaarde niet goed leesbaar zijn dan kunt u ze kosteloos toegestuurd krijgen. Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van COMFORT-TRAPPEN te DRACHTEN.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop, aangegaan door Comfort Trappen hierna te noemen verkoper, in de ruimste zin des woord, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in de overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

1.2 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

1.3 Begripsomschrijvingen:
Transport : Laden en lossen vervoer van fabrikant naar afleveradres. Monteren : In elkaar zetten middels schroeven en/of draadnagels van trapdelen. Stellen : Aard- en nagelvast bevestigen van de trap als mede het waterpasstellen hiervan.
Balustrade: Trapwerk geplaatst op de trapboom.
Hekwerk: Hekwerk rondom het trapgat.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat koper een opdracht door ondertekening schriftelijk heeft bevestigd.
3.1 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, als mede alle andere specificaties voorkomende in de prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren zoals die gelden op het tijdstip van afsluiting overeenkomst.
3.1 Wanneer de kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
3.1 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om al gehele verrekening te verlangen.

Artikel 4 – Inmeten
Inmeten verkoper is aansprakelijk voor de maatvoering indien zelf heeft opgenomen. Bij inmeten door koper vervalt voor verkoper elke aansprakelijkheid hiervoor. Ook als koper voorlopige gegevens verstrekt, is verkoper niet aansprakelijk hiervoor. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de koper.

Artikel 5 – Gedeeltelijke levering
Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 6 – Leveringstermijnen
3.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nader termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. Late levering door overmacht (zie artikel 8) kan geen reden zijn tot vergoeding van de verkoper aan de koper.
3.1 Zondanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper.
3.1 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner.
3.1 Koper dient ervoor te zorgen dat de goederen in de opdrachtbevestiging genoemde week geleverd cq geplaatst kunnen worden. Verkoper houdt zich het recht voor om aan koper een factuur te zenden van de gehele opdracht wanneer op verzoek van de koper levering met meer dan twee weken wordt uitgesteld. Deze factuur zal dan betaald moeten worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel “betaling”.

Artikel 7- Transportvoorwaarden
1.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de verkoper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
2.1 De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
3.1 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper. Wenst de koper een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel express verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden zijn rekening.
4.1 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
5.1 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit en invoerrechten. Zegel-,stationsen inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.
6.1 Koper dienst zo vroeg mogelijk melding te maken van afwijkende afleveringsomstandigheden. De overeengekomen prijs is gebaseerd op levering van begane grond naar verdieping waarbij de trap in liggende positie in de daartoe bestemde ruimte kan worden geplaatst. Als geen tijdige melding hiervan word gemaakt door koper, dan zullen de extra kosten welke gemaakt moeten worden voor de verkoper aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Overmacht
1.1 Onder overmacht zin mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, evenals indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 9 – Bescherming
2.1 Tenzij anders is overeengekomen worden de trap en/of toebehoren niet voorzien van beschermingsmateriaal.
Artikel 10- Meer en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646B.W. bepaald wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 – Wijziging van opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welk aard ook, schriftelijke of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.
4.1 Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan verkoper ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor de rekening van de koper.
5.1 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de verkoper buiten zijn verantwoordelijkheid wordt
overschreden.

Artikel 12 – Annuleren
1.1 Indien de koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door de verkoper al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet en of verwerkt, tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale aan te nemen en te betalen en is hij overigens tegen verkoper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs. Koper is voorts verplicht om verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolge van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
2.1 Onverminderd het vermelde in artikel 12 lid 1 behoudt verkoper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Reclames
1.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen 14 dagen na de datum van zijn factuur, dan wel binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
2.1 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
3.1 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

Artikel 14 – Garantie en aansprakelijkheid
1.1 Verkoper garandeert geleverde goederen gedurende een periode van 12 maanden na levering waaraan gedurende die periode, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos te herstellen, ofwel door anderen te laten herstellen(zulke ter keuze van den verkoper), mits zodanig gebrek terstond na ontdekking en in ieder geval
binnen de in artikel 13 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht. Onoordeelkundig gebruik van de goederen sluit elke garantie uit. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van inwerking van licht wordt uitdrukkelijk door verkoper uitgesloten van enig aansprakelijkheid. Kleur – c.q. structuurverschillen van verlijmde en/of
massieve delen geven geen enkele aanleiding tot afkeuring.

2.1 Voor alle goederen en materialen die verkoper niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.
3.1 Mocht de verkoper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichting, niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.
4.1 De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet-, en deugdelijk of niet tijdige nakoming van de verkoper, die derh alve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid ter zake van het niet nagekomen van de
garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten va n herstel of vervanging door derden, waartoe de koper even wel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijk termijn zal hebben gegund, waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantie verplichtingen zal kunnen voldoen.
5.1 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed , dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak al is voldaan.
6.1 Verkoper zal in het beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 15 – Betalingsvoorwaarden
1.1 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

2.1 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting. Schuld vegelijking is niet toegestaan.
4.1 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan is, is de koper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.1 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst geselde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader, van artikel 3:92 Nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid met in begrip van renten en kosten, alle door verkoper op enig moment geleverde eigendom van de verkoper. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet fiduciare eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hievan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 15, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van verkoper op koper terstond volledig
opeisbaar.
6.1 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 1% per maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom.
7.1 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van zijn vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 15% van de koopsom.
8.1 Indien de offerte een betalingsconditie wordt genoemd welke afwijkt van de standaard betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) en welke moet zijn voldaan bij:
a. Opdracht dan dient de betaling bij ons binnen te zijn alvorens met de in productie name wordt begonnen.
b. Levering dan dient de betaling uiterlijk een dag voor de levering in ons bezit te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de levering niet plaatsvinden. Verkoper kan dan op geen enkele wijze voor eventuele kosten aansprakelijkheid worden gesteld.

Artikel 16 – Wanprestatie van de koper
1.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voorvloeit, als mede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie, de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen
zijnerzijds t.o.v. koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten en/of ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichtingen contante betaling te vorderen en/of de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige. Schadevergoeding , garantie of anderszins
gehouden is. Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen winst, kosten en rente.

Artikel 17 – Geschillen
Alle geschillen uit en naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.